Bakgrund

Under 2013 fanns det 10,8 miljoner jorbruksförvaltare i Europa inom jordbrukssektorn EU-28. Många familjejordbruk har växt till jordbrukskooperativ som idag bidrar till en levande landsbygd och stärker den framtida utvecklingen av lokala regioner. Idag är dock nästan 3 av 10 lantbruksförvaltare 65 år gamla eller äldre; över hälften är över 55 år vilket innebär att en stor procent av regionernas lantbrukare närmar sig pensionsåldern. Samtidigt finns det ett minskat intresse bland den yngre generationen att ta över familjejordbruk.  

Inom de allra flesta jordbrukskooperativ inom EU-28 finns det idag få ungdomar och kvinnor bland dem som sitter i ledande positioner eller i styrelsen. Ett ökat deltagande bland dessa grupper uppmuntras därför för att påverka jämställdheten och ett fortsatt intresse för jordbrukskooperativ bland den yngre generationen.

Problemet

För många familjegårdar är framtiden oklar, då den yngre generationen har ett minskat intresse av att ta över och delta i familjejordbruket. Samtidigt är kunskapen om jordbrukskooperativ också låg bland de yngre jordbrukarna.

Det finns ett stort behov av att jobba med att informera kring den kooperativa kulturen och värdegrunden bland den yngre generationens jordbrukare för att öka kunskapen om jordbrukskooperativ och att visa på hur dessa kan bidra till att säkerställa en bättre och mer hållbar framtid för alla gårdar.

Projektets mål

LeadFarm-projektet handlar om att skapa möjligheter för och främja jämställdhet bland den yngre generationen jordbrukare och för att skapa tryggare framtidsutsikter för både familjegårdar och jordbrukskooperativ.

Projektet kommer dessutom att granska de bästa sätten för att kommunicera med och engagera unga jordbrukare, för att bättre kunna komma i kontakt och samverka med den gruppen.

Särskilda mål

De specifika målen för LeadFarm-projektet är:

 • Tillhandahålla innovativ utbildning till unga jordbrukare (kvinnor och män) för att öka kunskapen om jordbrukskooperativ och dess verksamhetsområden för att skapa tryggare förutsättningar för generationsskiftet i framtiden.
 • Lyfta och främja den kooperativa kulturen och dess värderingar för att unga jordbrukare ska få bättre förståelse och bli mer engagerade att delta i den kooperativa sektorn.
 • Jobba med att stärka affärsfärdigheter för att stötta jordbrukarnas karriärer och lantbruk.
 • Främja jämställdhet i jordbrukskooperativens styrelser och andra organ.

Projektutfall

De förväntade resultaten av LeadFarm-projektet är:

 • Innovativt och gemensamt utbildningsmaterial om Basic Farm Management
 • Innovativt och gemensamt utbildningsmaterial om kooperativ kultur och värderingar
 • En open-source ICT-plattform för att stödja lärande genom interaktiv hantering av innehåll och verktyg
 • 6 kooperativa spel för att jobba med kooperativa värden
 • 1 virtuell kurs för kursledare (träning av tränare)
 • 4 nationella kurser
 • 4 pilot-kurser med olika stödmottagare i Irland, Spanien, Frankrike och Lettland
 • 3 seminarium med presentation av intellektuella produkter som utvecklats i Spanien, Frankrike och Lettland
 • 1 slutkonferens i Irland, genom vilken de slutliga resultaten av projektet kommer att spridas och aktiveras
 • 2 blended mobility-projekt för unga lantbrukare och kvinnliga lantbrukare

Projektpåverkan

LeadFarm-projektets förväntade resultat är att:

 • Bistå den kooperativa sektorn inom agrikultur och matproduktion med nytt och innovativt utbildningsmaterial och verktyg för att sprida kunskapen om Basic farm management och kooperativa kulturer och värderingar bland unga medlemmar (kvinnor och män)
 • Förbättra och uppdatera pedagogiska och metodiska färdigheter och teknisk kunskap hos de deltagande organisationernas utbildare; särskilt de organisationer som tillhandahåller Yh-utbildning för kooperativ.
 • Uppdatera den tekniska och pedagogiska kunskapen hos utbildare hos de deltagande organisationerna om möjligheten att använda de nya innovativa utbildningsverktygen och resurserna.
 • Öka kvaliteten och tillgängligheten av Yh-utbildning för kooperativ inom agrikultur och matproduktionssektorn.